Assessorament Jurídic

 

 

 

Assessorament Jurídic
El nostre despatx realitza assessorament jurídic té l’avantatge que es troba interrelacionat amb altres àrees i professionals de la firma, la qual cosa permet enfocar la solució des de diferents primes per tal que sigui la més satisfactòria possible.


Dret Mercantil

 • Dret societari
 • Contractes de tot tipus
 • Preparació d’estatuts i constitucions de societats
 • Preparació d’actes de Juntes de socies i/o Consells d’Administració.
 • Fusions i escissions d’empreses.

Dret Civil

 • Expedients de domini
 • Terceries de domini
 • Contractes de compravenda de béns immobles.
 • Contractes de compravenda de béns mobles
 • Reconeixement de deutes.
 • Contractes de préstec.
 • Clàusules abusives.
 • Defensa davant els Tribunals de qualsevol qüestió litigiosa en matèria civil.

Dret Administratiu

 • Consultes tributàries davant AEAT
 • Representació i assessorament jurídic davant les inspecció d’hisenda.
 • Resposta a requeriments i propostes de liquidacions de la AEAT.
 • Interposició de reclamacions economico administratives davant el TEAR o TEAC.
 • Interposició de demandes o reclamacions davant el Tribunal Contenciós Administratiu.
 • Assistència jurídica en general davant qualsevol de les administracions (Estatal, Autonòmica i Local). 

Dret Laboral

 • Actes de conciliació administratiu
 • Actes de conciliació judicial
 • Demandes socials
 • Negociacions col·lectives
 • Representació i assessorament jurídic en les Inspeccions Laborals