Assessoria Laboral

 

 

 

Assessoria Laboral
L’àrea laboral de l’empresa està formada per professionals formats en l’àmbit del dret laboral i relacions del treball. L’objectiu principal és donar la millor opció davant de qualsevol plantejament o problema. Estudiem i avaluem la situació i plantegem la solució més adient a cada cas, buscant la reducció de costos socials, dintre de la legalitat vigent per evitar qualsevol sanció.

Els nostres serveis davant de:

 

Tresoreria Gral de la SS

 • Altes, baixes i variacions del règim general , assimilats i règim d’autònoms
 • Presentació de Tc’s
 • Presentació de recursos, devolució d’ingressos indeguts
 • Aplaçaments de deute
 • Gestions en l’àrea de la Recaptació executiva

Les empreses estan obligades a comunicar tot allò relacionat amb els seus treballadors, salaris, altes, baixes variacions. Tots els tràmits tenen uns terminis, i des de QdN vetllem per tal que tot es faci amb el màxim rigor i eficàcia. No gestionar correctament aquests tràmits poden comportar sancions mínimes de 3.000€ o recàrrecs del 20%, per tant és molt important que la comunicació amb l’administració sigui ràpida i eficient.

 

Servei d'Ocupació
Presentació de contractes de treball i les seves pròrrogues
Confecció de certificats d’empresa
Capitalització de prestacions

QdN informa i assessora de tots els tràmits i de totes aquelles prestacions o ajudes que es poden tramitar davant del SOC. Els certificats d’atur, els documents per sol·licitar la capitalització de l’atur (com són la memòria el pla de viabilitat…) les ajudes i subsidis que constantment van canviant, són les nostres principals tasques en aquest àmbit.

 

INSS

 • Prestacions d’incapacitat permanent
 • Pensions de jubilació
 • Sol·licituds de pagament directe
 • Pensions de viduïtat o orfandat
 • Maternitats i paternitats

Per tal d’avaluar quina pensió i/o prestació és la més adient, valorem  la vida laboral del beneficiari i/o del causant i les bases de cotització i gestionem tota la documentació per obtenir-les. La recopilació de dades i  la valoració de les mateixes , és la garantía per tal d’obtenir la prestació que es desitja.

 

Departament de Treball

 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Convenis d’empresa
 • Relacions laborals
 • Eleccions de representants dels treballadors
 • Actes de conciliació

QdN sabem que les relacions entre empreses i treballadors no sempre són fàcils. En cas de conflicte representem a l’empresa i defensem els seus interessos davant de l’autoritat laboral. La gestió dels ERO’s, les conciliacions amb els treballadors, negociar els convenis d’empresa són un àrea de treball que en els darrers anys ha pres molta importància i s’ha d’estar preparat per afrontar-ho amb garanties d’èxit.


AEAT

 • Alta d’activitat, declaracions censals
 • Declaracions mensuals, trimestrals i anuals de retencions a compte del IRPF
 • Regularitzacions de IRPF
 • Presentació de recursos o sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts.

L’Administració tributària també té molta incidència en la gestió laboral de l’empresa. Els càlculs sobre la retenció a practicar a les retribucions salarials és bàsica per tal d’evitar possibles reclamacions. Les revisions periòdiques dels % aplicats en les nòmines ens asseguren que les reclamacions de l’AEAT siguin gairebé nul·les. Altres gestions que també realitzem estan relacionades amb les ajudes a la maternitat o la família.

 

Inspecció de Treball
Representar a l’empresa davant de l’administració i defensar els seus interessos és el nostre pilar bàsic. La correcte gestió diària de l’empresa, ens dóna la tranquil·litat que davant d’una Inspecció es podrà aportar allò que ens requereixin amb garanties d’èxit. Les constants campanyes i revisions que des de Inspecció de Treball es porten a terme, fa que estiguem constantment pendents de qualsevol modificació legal que pugui afectar als nostres clients i immediatament actuem per adaptar-nos a la normativa.

 

Altres

 • Assessorament integral sobre les assegurances, pòlisses de responsabilitat civil, prevenció de riscos laborals, assegurances de convenis que dins del marc de l’empresa s’està obligat a tenir o simplement és convenient tenir.
 • Autoritzacions de treball i residencia. Gestionem la documentació relativa a l’expedient i fem el seguiment del mateix.
 • Auditoría laboral. estudis per optimitzar els costos laborals, els enquadraments dels socis, el compliment de la normativa laboral.
 • Administradors i contractes d’Alta direcció. L’estudi de l’enquadrament legal, la retribució més beneficiosa (fixes, variables, retribucions en espècie, assegurances...).

QdN Laboral ens adaptem a les necessitats de cada empresari. Sabem i som conscients que cada empresa té unes necessitats diferents. Desde QdN les valorem i donem resposta a cada cas, des de el petit empresari autònom que necessita unes gestions bàsiques, passant per les PYMES on la gestió ha de ser més complerta i pro activa.