Auditoria

 

 

 

 

Auditoria
QdN col·labora amb JUNCARIA AUDITORS en la realització dels treballs relacionats amb l’auditoria com son:

 • Auditoria de comptes anuals i comptes anuals consolidats
 • Auditoria del sector públic
 • Revisions limitades
 • Auditoria de reporting packages
 • Informes especials d’auditoria segons la legislació vigent
 • Auditoria de control intern
 • Informes amb destí final el CDTI i tot tipus de subvencions i ajudes que requereixen d’intervenció d’auditor

A més, com a membres del Col·legi d’Economistes, emetem informes pericials de part en procediments com:

 • En processos de divorcis
 • En processos penals relacionats amb l’àmbit mercantil
 • En procediments mercantils amb l’emissió de certificacions de fets concrets com són els certificats de saldos amb clients, de costos incorreguts, ...
 • Informes pericials econòmics pels Organismes de la Seguretat Social, com són els informes per la justificació d’acomiadaments o càlculs d’indemnitzacions.