Consultoria

 

 

Consultoria
La nostre firma realitza serveis de consultoria empresarial envers a clients que necessiten orientació com és, estratègia de negoci, definició d’objectius, anàlisi de costos, plans de contingència, estudis de viabilitat, tutories consultives de direcció.

  • Estratègia de negoci.- Es realitza través d’un anàlisi de l’entorn competitiu, anàlisi situacional (DAFO), definició de l’estratègia del negoci i projecció de Pla de negoci.
  • Definició d’objectius per diferents projectes de negoci que vol implementar l’empresa.
  • Anàlisi de costos.- Implantació d’un sistema de comptabilitat analítica.
  • Plans de contingència.- Preparació de plans de contingència d’aquelles empreses àrees de negoci que reporten marge.
  • Estudi i preparació de Plans de Viabilitat Empresarial.
  • Tutories consultives de direcció a través de l’assitència en l’administració de les societats, de les consideracions de gestió i presa de decisions de direcció de l’empresa.